Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten Sorø
1. Enhedslisten Sorø er en afdeling under Enhedslisten – de rød-grønne (herefter
”Enhedslisten”).
2. Kun medlemmer af Enhedslisten kan være medlem af afdelingen. Som medlemmer
regnes medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Sorø kommune. Undtagelser
for bopælskriteriet kan gøres forudsat det er aftalt med Enhedslisten.
3. En opløsning af afdelingen skal godkendes af Enhedslisten.
4. Under forudsætning af ovenstående kan foreningen opløses ved almindeligt
flertal enten på ordinær generalforsamling eller på to medlemsmøder afholdt
med mindst 6, højst 12 ugers mellemrum. Møderne skal være indkaldt med
mindst 3 ugers varsel.
5. Ved afdelingens eventuelle opløsning overgår alle værdier til Enhedslisten.
6. Vedtægterne kan ændres ved almindeligt flertal på en ordinær generalforsamling
eller ved almindeligt flertal på to medlemsmøder afholdt med mindst 6,
højst 12 ugers mellemrum. Møderne skal være indkaldt med mindst 3 ugers varsel.
7. Foreningens vedtægter skal være forenelige med Enhedslistens organisatoriske
og politiske opbygning. Er dette ikke tilfældet, er det bestyrelsens opgave at
iværksætte vedtægtsændringer.
8. Der er intet andet kontingent end det, der betales til Enhedslisten.
Generalforsamling
9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
10. Generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af første kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse
pr. mail er lovlig indkaldelse. Indkaldelse skal være med dagsorden.
Eventuelt forslag om vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.
11. Stemmeberettigede er alle medlemmer af afdelingen, der har betalt kontingent
senest en uge før afholdelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, med
mindre det er aftalt på medlemsmøde forud og fremgår klart af indkaldelsen.
12. Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
– valg af referent og dirigent
– bestyrelsens beretning
– redegørelse for og godkendelse af regnskab
– valg af bestyrelse
– indkomne forslag
– vejledende møde- og aktivitetsplan for det kommende år
Er der mindre end to år til det kommende kommunalvalg endvidere:
– beslutning om opstillingsform til kommunalvalg (prioriteret eller sideordnet)
13. Referatet af generalforsamling underskrives af referent og den nyvalgte bestyrelse.
14. Kan der ikke vælges en bestyrelse, vælges i stedet en kontaktperson.
15. Forslag fra medlemmer uden for bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde
senest 10 dage før generalforsamling. Alle forslag skal være tilsendt medlemmerne
senest en uge før generalforsamlingen.
16. Ønsker bestyrelsen at omgøre generalforsamlingens beslutninger kan dette
ske ved almindeligt stemmeflertal på en ekstraordinær generalforsamling eller
på to medlemsmøder afholdt med mindst 6, højst 12 ugers mellemrum. Møderne
skal være indkaldt med mindst 3 ugers varsel

17. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst tre
ugers varsel. Der kan ikke indkaldes til afholdelse i perioden 15.6. – 15.8. samt
17.12 – 6.1. Punkter til beslutning skal fremgå tydeligt af indkaldelsen.
18. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis bestyrelsen eller mindst
12 medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske senest 4 uger efter at ønsket er
modtaget.
Bestyrelsen
19. Bestyrelsen er afdelingens kollektive ledelse.
20. Bestyrelsen er underlagt generalforsamlingens og medlemsmødernes beslutninger.
21. Bestyrelsen skal bestå af mindst 3 personer. Bestyrelsen konstituerer sig
selv med kontaktperson, organisationsansvarlig og kasserer.
22. Bestyrelsen tegner afdelingen med mindre andet aftales.
23. Bestyrelsen har ansvaret for afdelingens hjemmeside(r). Bestyrelsen kan
vælge at uddelegere ansvaret og eventuelt foreslå retningslinjer for udformning
og indhold.
Medlemsmødet
24. Medlemsmødet er afdelingens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Hvis generalforsamlingen ligger uhensigtsmæssigt i forhold til Kommunalvalget,
kan et medlemsmøde vælge opstillingsliste.
25. Bestyrelsen indkalder medlemsmøder. Er intet andet vedtaget tilstræbes, at
der afholdes mindst 4 medlemsmøder hvert kalenderhalvår.
26. Bestyrelsen er ansvarlig for, at indkaldelser til medlemsmøder beskriver hvilke
punkter, der ønskes taget til beslutning. Bestyrelsen er tillige ansvarlig for at
der tilgår medlemmerne et beslutningsreferat af medlemsmødet inden næste
medlemsmøde.
Afstemning
27. Afstemninger i afdelingen foregår ved almindeligt flertal, medmindre
vedtægterne foreskriver andet. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot een stemmeberettiget
ønsker dette. Alle personvalg er skriftlige. Til valg af bestyrelsesmedlemmer
har alle medlemmer mulighed for at stemme på en over halvdelen
af antal, der skal vælges.
Byrådsarbejde/Kommunalpolitisk gruppe
28. Valgte byrådsmedlemmer tegner afdelingen i kommunalpolitiske spørgsmål.
29. Ønsker et valgt byrådsmedlem at udtræde af Enhedslisten overgår mandatet
til Enhedslisten.
30. Kommunalpolitisk gruppe nedsættes på generalforsamlingen med mindst to
medlemmer. Valgte medlemmer af byrådet er automatisk med i gruppen. Er der
ingen byrådsrepræsentation, indgår en eventuel spidskandidat automatisk i
gruppen. Bestyrelsen skal være repræsenteret.
31. Gruppen kan supplere sig selv i generalforsamlingsperioden. En supplering
skal godkendes af bestyrelsen og bekræftes på næstfølgende medlemsmøde.
32. Gruppen vælger en ansvarlig for indkaldelse af møder.
33. Kommunalpolitisk gruppes opgave er at understøtte og kvalificere byrådsarbejdet.
Gruppen varetager det kommunalpolitiske arbejde under ansvar over for
bestyrelsen. Gruppen er forpligtet til at holde bestyrelsen informeret om alle væsentlige
beslutninger.

34. Alle væsentlige politiske beslutninger i byrådet skal så vidt muligt diskuteres
i kommunalpolitisk gruppe før afstemning.
35. Ved uenighed om det kommunalpolitiske arbejde mellem hhv. byrådsmedlemmer,
lokalpolitisk gruppe og bestyrelse kan hver af parterne vælge at sende
spørgsmål til afstemning på næstkommende medlemsmøde.
36. Gruppen har ansvaret for at udarbejde og vedligeholde et kommunalpolitisk
program.
37. Byrådsmedlemmer skal mindst to gange årligt på medlemsmøde/generalforsamling
gives en almen status på det kommunalpolitiske arbejde.
38. Byrådsmedlemmer betaler partiskat til afdelingen efter Enhedslistens
vedtægter.
39. Opstillingslisten til byrådsvalget i Sorø vedtages af medlemsmødet. Medlemsmødet
kan beslutte urafstemning om opstillingslisterne. Generalforsamlingen
beslutter opstillingsformen.