Valgprogram 2021

Enhedslisten Sorø
En rød og grøn fremtid.
Sorø – en grøn Kommune

 • Enhedslisten ønsker en vild, mangfoldig og levende natur
 • Sikring af sammenhængende naturområder
 • Genopretning af naturtyper
 • Genetablering af biodiversitet i grøftekanter og skovområder
 • Mere vild med vilje i byer og haver
 • Et naturudvalg som kan rådgive Kommunalbestyrelsen

Infrastruktur

 • Udviklingen i Sorø kommune skal foregå på borgernes præmisser og tage hensyn til klima og biodiversitet.
 • Enhedslisten ønsker en overordnet infrastrukturplan, som skal kobles til en ambitiøs klimahandleplan.
 • Ved nye udstykninger skal nødvendig infrastruktur prioriteres fra starten – fx sikre veje, skoler og pasningsmuligheder, indkøb, transportmuligheder.
 • Trafikplanlægning skal ske med hensyn til bløde trafikanter og offentlige transportmuligheder.
 • Påvirkning af klima og biodiversitet skal være en del af beslutningsgrundlaget, når der gives tilladelser til byggeri og tekniske anlæg.
 • Kritisk infrastruktur – fx vores vandforsyning – skal på offentlige hænder for at sikre lige adgang og demokratiske beslutninger

Kultur og samvær

 • Enhedslisten ønsker lige adgang til kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter
 • Kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter skal gøres økonomisk tilgængelige for alle borgere
 • Kulturelle tilbud og fritidsaktiviteter skal gøres geografisk tilgængelige for alle borgere
 • Bogbus og biblioteker, der er bemandede i åbningstiden og holdes ved lige
 • Lokale mødesteder
 • Øge tilførslen af midler til kultur- og fritidsmidler til niveauet for landsgennemsnittet

Kommunal velfærd er tryg og holdbar velfærd

 • Enhedslisten ønsker, at udliciterede velfærdsopgaver bliver trukket tilbage på offentlige hænder
 • Ingen yderligere udlicitering af velfærdsopgaver, velfærdsopgaven hører hjemme i kommunen Kommunens penge skal bruges på borgernes velfærd, ikke på privat profit
 • Ældres madordning laves kommunalt igen

Værdig behandling af arbejdsløse

 • En beskæftigelsespolitik med borgeren i centrum
 • Opkvalificeret og individualiseret støtte til jobsøgning eller opkvalificering
 • Samarbejde med erhvervslivet om etablering af rigtige, overenskomstdækkede jobs i stedet for endeløse praktikker
 • Omorganisering af Jobcenteret
 • En ordning hvor A-kasserne overtager jobformidlingen for organiserede jobsøgende
 • Ledige, som ikke umiddelbart er klar til arbejdsmarkedet, overgår fra Jobcenteret til et Social- og Sundhedscenter
 • Restgruppen af ikke-organiserede ledige hjælpes i Jobcenteret med fokus på den lediges ønsker og behov
 • Max 35 sager pr sagsbehandler

Det gode liv

 • Enhedslisten ønsker en miljø- og klimamæssigt bæredygtig udvikling
 • En boligudbygning som sikrer balance mellem private og almene boliger
 • En tryg almensektor med et velfungerende beboerdemokrati
 • En boligudbygning med fokus på livskvalitet og fællesskab på tværs af generationer
 • En kommune der hænger bedre sammen geografisk bl.a. gennem øget samarbejde med Lokalrådene
 • En udsattestrategi
 • Billig og fleksibel offentlig transport

Trygge rammer for vores børn

 • Minimumsnormeringer pr institution
 • Tilstrækkeligt pædagogisk uddannet personale både i vuggestuer, børnehaver, klubber og SFO’er
 • Forbedret tværfaglig hjælp til familier med udfordringer
 • En ny og inddragende strategi for børnefamilier med udfordringer

Et aktivt ungdomsliv

 • Enhedslisten Sorø vil arbejde for at emner, der specifikt vedrører de unge bliver sendt i høring ad kanaler, som når ud til Sorøs unge, fx i form af oprettelse af et Ungeråd.
  ● Flere unge i uddannelse
  ● Flere unge i gode, overenskomstdækkede jobs
 • Et stærkt sikkerhedsnet til unge med problemer
 • Etablering af bofællesskaber for unge som ønsker det
  Ældreområdet
 • Velfærdsopgaver på offentlige hænder – lige muligheder og demokratisk indflydelse
 • Alternative boformer, fællesskaber og uformelle mødesteder – som inkluderer ældre
 • Kommunal finansiering, så mad til de ældre produceres lokalt og bæredygtigt uden øget brugerbetaling.
 • Medarbejderne skal have frihed til at løse opgaverne ansvarligt og med faglighed.

Et grønt og socialt erhvervsliv

 • Små lokale virksomheder skal tilgodeses ved offentlige udbud ved at indskærpe pligten til at opdele kontrakter i mindre opgaver
 • Sorø Kommune skal stille arbejdsklausuler, sociale klausuler og uddannelsesklausuler som betingelse for indkøb hos private virksomheder.
 • Sorø Kommune skal sikre sig, at der er kædeansvar
 • I udbudsmateriale skal lokale arbejdspladser, miljø og klima prioriteres over pris
 • En tydelig strategi for opsætning af vindmøller og solceller med henblik på energimæssig selvforsyning, men under hensyntagen til natur, miljø, mennesker og klima
 • Virksomheder, der kan være med til at skabe grøn omstilling, prioriteres
 • Der skal etableres gunstige vilkår for de virksomheder, der i særlig grad bidrager til bæredygtig udvikling og et rummeligt arbejdsmarked